139

بی‌پولی تفاهم را به تقابل و پولداری تقابل را به تحمل تبدیل می‌سازد-گاندی

گاندی یه عکس داشت سر خودشو بریده بود چسبونده بود رو بدن مَسود

/ 2 نظر / 2 بازدید
عبدی

یا سر مسود رو بریده بود گذاشته بود رو تن خودش ؟