78

بابا تازه سال دوهزارویازدهه که. . . پس چه غلطی می‌کنین اون تو تقویم سازان؟

یکی از بچه‌های اکیپ اسمش ژرژ بود می‌خواست بذاره مَسود با مخالفت کلیسای ایروان مواجه شد. دیگه رزومه‌ی مَسودو فرستاد، کلیسا موافقت خودشو اعلام کرد.

/ 0 نظر / 2 بازدید