160

ذکر روز شنبه: برو بمیر بابا کثافت...اه

مَسود موبایلشو جوری تنظیم کرده‌بود شنبه‌ها عین روز آخرین امتحان ثلث سوم می‌شد

/ 1 نظر / 2 بازدید
مردی با دولی غمگین

شنبه روزِ بدی بود روزِ بی حوصلگی......